Natječaj za odgojiteljicu

       Natječaj za odgojiteljicu

Natječaj za odgojiteljicu
Dječji vrtić Sveta Uršula
Varaždin, 4.06.2018.
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sveta Uršula raspisuje
natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta: ODGOJITELJ

- 1 izvršitelj u radni odnos na određeno vrijeme,
zamjena od 1.09.2018. do 30.06.2019. , puno radno vrijeme


Uvjeti prema članku 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97).

 

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti preslike slijedećih dokumenta :

 

-          dokaz o stručnoj spremi

-          dokaz o položenom stručnom ispitu

-          zamolbu

-          životopis

-          uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci

-          dokaz o hrvatskom državljanstvu

-          elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ( ne starija od 30 dana)

 

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednaki uvjetima.

Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.


Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja.
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu :
Dječji vrtić Sveta Uršula, Varaždin, Uršulinska 3 – za natječaj
e-mail: dv.sv.ursula@gmail.com

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.